Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Inköp och upphandlingar

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk och omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) baserat på europeisk lagstiftning. Syftet är att uppnå sund konkurrens för inköp och därmed hushålla med skattemedel på bästa sätt. Sjöfartsverket bidrar till ett mer hållbart samhälle genom hållbara produkter samt genom att ställa sociala och miljömässigt anpassade krav. Här finns mer information om att göra affärer med oss samt aktuella upphandlingar.

Sjöfartsverkets upphandlingar utförs av myndighetens inköpsavdelning med berörd verksamhet som kravställare. Samarbete med andra myndigheter förekommer när vi kan se synergieffekter och enade behov.

För att lämna anbud i Sjöfartsverkets upphandlingar krävs ett konto hos upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Våra upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Ytterligare information finns hos Konkurrensverket.

Så går upphandlingen till

Här hittar du information om hur en upphandling går till steg för steg och vad du kan göra för att delta.

Vad ska du göra för att delta?

  • Håll koll på intressanta upphandlingar
  • Skapa konto i Mercell TendSign för att se våra annonser
  • Hämta underlag
  • Lämna anbud
Flöde över upphandlingsprocessen

Förberedelser

Sjöfartsverket tar fram krav på det som ska upphandlas, detta görs alltid med de som är insatta i våra krav och behov i vår verksamhet. Ibland gör vi marknadsanalys eller har dialoger med potentiella leverantörer i denna fas. Vi tar även fram utvärderingsmodell i denna fas som visar hur vi kommer att bedöma inkomna anbud.

Annonsering

Här annonserar vi vårt behov under en viss angiven tid (anbudstid). Beroende på värde sker annonsering nationellt eller inom EU. Du som leverantör utformar ditt anbudssvar i denna fas. Det är viktigt att du besvarar alla frågor och bara lämnar in uppgifter och handlingar vi frågar efter. I denna fas kan även frågor ställas till oss om underlaget. Vi publicerar svar, förtydliganden och kompletteringar om/när så behövs.

Anbudsprövning

Efter sista dag för inkomna anbud kontrollerar vi att anbudet är kvalificerat. Det innebär att vi kontrollerar att du som leverantör uppfyller kraven på varan/tjänsten, att alla frågor är besvarade och att efterfrågade dokument är inlämnade med innehåll som efterfrågats. De anbud som klarar kvalificeringen utvärderas sedan utifrån ställda krav.

Tilldelningsbeslut

Beslut tas om vilken leverantör/vilka leverantörer som vinner avtal och besked med motivering skickas till samtliga anbudsgivare.

Avtal

Avtal kan tecknas efter tio dagar om ingen överprövning gjorts till förvaltningsrätten. Då avtal tecknats kan det se lite olika ut. Ibland är det en ensam leverantör som får avtal och andra gånger tecknas avtal med flera leverantörer.

Elektronisk signering

Avtalshandlingar signeras elektroniskt med nordiskt Bank ID kostnadsfritt.

Inbjudan till signering sker via e-post. Saknas nordiskt Bank ID måste manuell signering ske.

Avrop & leverans

När avtalet/avtalen är tecknade är det dags för beställaren att beställa/avropa. Hur beställning går till kan vara olika, information om detta finns alltid med i avtalet.

Avtalsvård

Under avtalets livslängd samverkar Sjöfartsverket med leverantör på det sätt som är definierat i avtalet eller efter behov.

Senast uppdaterad 2023-09-28