Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fartygstrafik

Information om förekommande fartygstrafik i området.

Området runt Trubaduren

Vid angöring av farlederna in till Göteborg bör området runt Trubaduren anses som en knutpunkt där fartyg kan komma i konflikt med varandra. Här finns fyra bordningsplatser för lotsar vilket gör att fartyg kan utföra oväntade kursändringar i syfte att ge lä åt bordande lotsar. Här finns även tre ankarrutor till vilka fartyg ankommer och avgår med kort varsel.

Utgående fartygstrafik

Utgående fartygstrafik

Fartyg med litet djupgående och färjor kan gå på västlig kurs efter passage av Ekeskärsbådan och därefter passera antingen nord eller syd om Gamla gumman boj. Medelstora fartyg kan passera mellan Trubaduren och Gamla Gumman boj. Större fartyg och fartyg med stort djupgående passerar normalt söder om Trubaduren. Sydgående trafik antas passera öster om Trubaduren.

Inkommande fartygstrafik

Inkommande fartygstrafik

Om trafiksituationen tillåter kan små och medelstora fartyg och färjor komma in nord om Gamla gumman boj. Om det finns utgående fartyg i konflikt med detta vägval, måste inkommande fartyg välja en sydligare rutt. Stora fartyg och fartyg med stort djupgående passerar normalt söder om Trubaduren.

Knutpunkter

Trafik i farlederna

Rapporteringspunkter finns för inkommande och utgående trafik. Beroende på väder och trafiksituation kan fartyg välja antingen södra eller norra leden.  Fartyg uppmanas att planera passagen så att störningar i knutpunkterna illustrerade nedan minimeras.

South Channel
Södra leden (Böttöleden) erbjuder en något kortare passage jämfört med norra leden (Torshamnsleden). Om leden är fri från mötande trafik så är där både vattendjup och utrymme nog för större fartyg. Max tillåtet djupgående är 13m, men fartyg med djupgående större än 10m rekommenderas använda norra leden. Girarnas radie är ca 0,75 NM.

North Channel
Norra leden (Torshamnsleden) nyttjas i huvudsak av större fartyg, men är tillåten passage för all typ av trafik. Norra leden är bredare och girradierna är 1.0 NM. Max tillåtet djupgående är 18.9m och minsta farledsbredd är ca 275m. När ett större fartyg är inkommande i södra leden så rekommenderas utgående trafik att välja norra leden, om denna led är fri från trafik. I dålig sikt är denna separering av inkommande och utgående trafik att föredra.

Fritidsbåtar
Under sommarperioden befinner sig ett stort antal fritidsbåtar i farlederna. Särskilda fritidsbåtsleder finns inrättade. Håll utkik och signalera i god tid till fritidsbåtar som misstänks ej hålla undan. Se vidare Ufs 12205 och 12147.

Anvisning för fritidsbåtar

Fart i lederna

Om väder och trafik tillåter (samt beroende på fartygets egenskaper) kan farten i det yttre området ökas till ca 15-18 knop. I inloppet till södra eller norra leden minskas normalt farten för stora fartyg till ca 12-14 knop. För fartyg känsliga för krängning anpassas farten i girarna.

Fartrestriktioner

Där finns inga fartrestriktioner väster om Älvsborgs fästning. Öster om fästningen gäller max fart 8 knop. Dock kan sakta passage begäras om det tex förekommer bunkringar på Rivö- eller Danafjord. På samma sätt gäller sakta passage om det ligger fartyg förtöjt i Torshamnen, då lotsar normalt rekommenderar fart 8-10 knop beroende på fartygsstorlek.

Omkörning

Vid omkörning av andra fartyg skall navigatören vara medveten om att riskabla situationer snabbt kan uppkomma. Fartyget som ska köras om måste i förväg kontaktas på VHF-kanal 13 och acceptera passagen. Omkörning skall ej genomföras om det finns mötande trafik i området. Omkörning skall ske så snabbt som möjligt.

Områden där större fartyg inte möts

Möten i lederna och i hamnområdet

Normalt ska möten ske “babord-babord”. Dock kan det under vissa omständigheter vara befogat att mötas ”styrbord-styrbord” i syfte att öka marginalerna och underlätta manövrering. Ett möte ”styrbord-styrbord” skall ömsesidigt överenskommas på VHF-kanal 13 och får ej störa framför- eller bakomvarande trafik. Undvik möten i krökarna vid Böttö, Måvholmen, Gäveskär och i passagen Dynan – Torshamnen. Alla fartyg uppmanas hålla sin sida i leden, dock med god marginal till farledsmarkeringarna med höjd för vind och trafik.

Ladda ner: Rekommenderade rutter i Göteborg

Kommunikation

VTS och lotsar i Göteborg uppskattar om alla navigatörer i området väl kommunicerar sina avsikter på VHF-kanal 13. All kommunikation skall ske på engelska, då alla fartyg ska kunna ta del av informationen.

Geografiska namn

VTS, fartygsbefäl och lotsar använder namn på geografiska platser, fyrar och bojar i sin kommunikation med andra fartyg. (Läs mer)

Katastrofplan och nödankring

Vid angöring Göteborg, efter passage av Trubaduren, finns det gott om vatten öster om farleden. Notera att Sänkberget boj markerar ett grund på 11m och att Värngrundets prick markerar 8m. Området väster om leden skall undvikas. Återvändspunkt (”point of no return”) för större fartyg ligger för norra leden på Danafjord. För större fartyg som väljer södra leden kan Rivöfjord användas för vändning eller nödankring. Ett alternativ för att gå ut igen kan vara att via norra Rivöfjord passera ut i den norra leden. Nödankring kan ske på alla ställen där kablar ej finns markerade.

I hamnområdet

Öster om Älvsborgs fästning finns en vändcirkel med diameter om ca 500m. Normalt vänder containerfartyg styrbord över och backar upp mot kaj. Samtliga containerfartyg till Skandiahamnen förtöjer med styrbord sida till kaj. Även fartyg som anlöper västra kajen i Skandiahamnen ankommer normalt med styrdord sida till kaj. RoRo-fartyg till Älvsborgshamnen vänds och backas in till sina RoRo-lägen. Utanför Skarvikshamnen finns en vändcirkel med diameter 350m. De flesta tankfartyg vänder här styrbord över och backas in till kaj. I detta område förekommer även frekvent bordning av lotsar till och från kanalfartyg.

Senast uppdaterad 2023-10-11