Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kommunikation

Operativa rutiner för kommunikation mellan fartyg och VTS.

VTS Göteborg

VTS Göteborg - VHF kanal 13 - hanterar informationen i området från Tistlarna i söder till Hälsö i norr.

För mer information läs här

Rapporteringspliktiga fartyg

Alla fartyg med en längd av 45 meter eller längre eller med en bruttodräktighet av 300 ton eller större samt bogserande fartyg som tillsammans med släp har en längd av 45 meter eller längre, är skyldiga att rapportera till VTS Göteborg enligt följande regler vid färd i VTS-området eller vid passage av en rapporteringspunkt.

Fartyg med en längd av 15 meter eller längre eller med en bruttodräktighet av 20 eller större, samt även mindre registrerade fiskefartyg bör, om dess resa eller verksamhet kan påverka andra fartygs säkra framförande, delta i rapporteringen.

Alla fartyg som deltar i rapporteringssystemet ska kontinuerligt passa VHF-kanal 13 och kanal 16.

Allmänt om rapportering

Följande uppgifter ska lämnas till VTS-centralen före ingång i
VTS-området och före avgång eller förflyttning från kaj eller ankarplats:

1. fartygsnamn (A),

2. igenkänningssignal (A),

3. närmaste namn på rapporteringslinje eller geografi skt läge (C eller D),

4. avsedd färdväg (L),

5. destination (I), och.

6. aktuellt djupgående (O).

Ett fartyg får inte avgå från kaj eller ankarplats inom VTS-område Göteborg utan att först ha fått VTS-centralens tillstånd.

Följande uppgifter ska lämnas till VTS-centralen vid passage av
rapporteringspunkterna i VTS-området:

1. fartygsnamn (A),

2. rapporteringspunkt, och

3. destination (I).


Följande uppgifter ska lämnas till VTS-centralen vid ändring av avsedd färdväg:

1. fartygsnamn (A),

2. position (C eller D),

3. ny avsedd färdväg (L), och

4. destination (I).

Följande uppgifter ska lämnas till VTS-centralen vid ankomst till kaj eller ankarplats eller efter avslutad förflyttning:

1. fartygsnamn (A), och

2. position (C eller D).

Följande uppgifter ska lämnas till VTS-centralen vid fel eller skada på maskineri, anläggning eller instrument som på ett väsentligt sätt kan försämra fartygets säkra navigering och manövrering:

1. fartygsnamn (A),

2. position (C eller D),

3. destination (I), och

4. det fel eller den skada som är anledningen till rapporteringen (Q).

På begäran av VTS-centralen ska fartyget

– lämna uppgifter till VTS-centralen även vid andra tillfällen än de som
   anges ovan, samt
– komplettera sin anmälan med ytterligare uppgifter
  om det behövs för att fartygstrafiken ska kunna röra sig säkert och effektivt
  i VTS-området.

Rapportering vid olyckor och tillbud

Vid sjöolycka ska JRCC (anrop ”Sweden Rescue”) larmas omedelbart. Dessutom ska VTS-centralen omgående informeras vid inträffad eller observerad grundstötning, kollision, tillbud, haveri eller annat som påverkar sjösäkerheten och framkomligheten i farleden.

Användande av AIS

Befälhavaren erinras om skyldigheten att se till att statisk, dynamisk samt reserelaterad information i fartygets AIS alltid är korrekt i enlighet med IMO Res. A.917(22), Res.A.956(23) samt Ufs-notiser nr 1963 (inkl. bilaga) och nr 2328.

VHF-passning

Berörda fartyg ska inom området ständigt passa aktuell VHF-kanal.

Övriga fartyg

Fartyg som inte omfattas av rapportringssystemet men som har VHF bör vid färd i trafikinformationsområdet kontinuerligt passa VHF-kanal 13. Anmälan enligt ovan bör göras om omständigheterna gör det lämpligt.

Rapportering

VTS-område Göteborg

VHF-kanal 13  

Med VTS-område Göteborg förstås vattenområdet i och utanför Göteborg och som begränsas av en linje som sträcker sig

a) i väster av en cirkelbåge på ett avstånd av 6 M med medelpunkten i Vinga fyr på position 57°37,92'N 11°36,08'E

b) i norr av latitudparallellen 57°43,9'N som tangerar cirkelbågen och går mot land,

c) i söder av latitudparallellen 57°31,9'N som tangerar cirkelbågen och går mot land, samt

d) i öster tvärs Göta älv, vid Lärjeåns mynning 57°45,81'N 12°00,07'E

 

Rapporteringslinjer för VTS-område Göteborg

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje N ca 57°43,9'N 11°42,3'E (områdesgräns ost om Björkö)
Rapporteringslinje O ca 57°43,9'N 11°39,8'E (områdesgräns väst om Björkö)
Rapporteringslinje P ca 57°43,8'N 11°33,9'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje Q ca 57°41,2'N 11°26,8'E

(sektorområdesgräns på cirkelbågen)

Rapporteringslinje R ca 57°36,7'N 11°25,1'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje S ca 57°32,9'N 11°29,9'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje T ca 57°31,9'N 11°38,3'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje U ca 57°31,9'N 11°48,4'E (områdesgräns ost om Tistlarna)

 

Rapporteringspunkter inom VTS-område Göteborg

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge

Rapporteringspunkt 1

ca 57°37,17'N 11°40,85'E

(vid Buskärs Knöte)

Rapporteringspunkt 2

ca 57°38,34'N 11°39,09'E

(nord Vinga)

Rapporteringspunkt 3

ca 57°40,99'N 11°50,51'E

(vid Älvsborgs fästning)

Rapporteringspunkt 4

ca 57°41,34'N 11°49,36'E

(vid Arendal)

Rapporteringspunkt 5

ca 57°42,20'N 11°56,86'E

(vid Stena Lines terminal)

Rapporteringspunkt 6

ca 57°43,34'N 11°59,26'E

(Tingstadstunneln) 

Rapporteringspunkt 7

ca 57°43,88'N 11°59,71'E

(nord Marieholmsbron)

Rapporteringspunkt 9

ca 57°45,82'N 12°00,08'E

(Lärjeåns mynning)

 

Källa: TSFS 2009:56

Senast uppdaterad 2023-10-11