Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nautisk information

Information till fartyg som ämnar anlöpa Göteborg i syfte att bereda en "passage plan" eller utgöra studiematerial inför erhållande av lotsdispens. Informationen är ett komplement till information given i gällande sjökort, Underrättelser för sjöfarande (Ufs), Navigationsvarningar samt information på Göteborg hamns webbplats.

Göteborgs hamn är Sveriges största hamn belägen vid Göta älvs utlopp i Kattegatt.
Sjökort 931, 9312, 931
Position 57 42 N, 11 56 O

Ladda ner:
"Passage Plan folder"
"Extract from List of Radio Signals"

Farleder

Farleder

Från sjön syd om fyren Trubaduren går en farled för maximalt djupgående 18.9 m över Vinga sand, Dana fjord och norra delen av Hakefjorden till Torshamnens oljepir, kaj 801. Leden håller ett minsta djup av 22.9 m på sträckan Trubaduren till Dana fjord. Leden från Dana fjord till Torshamnen har namnet North Channel (Torshamnsleden). Den muddrade och delvis sprängda rännan är ramad till 20.5 m djup vid MW. Bredden varierar från ca 540 m i den yttre delen till ca 320 i den inre.

South Channel (Böttöleden) går över södra delen av Hake fjord och förenar Vinga sand med Rivö fjord. Leden medger maximalt djupgående 13 m djupgående och håller ett minsta djup av 15.8 m på sträckan Böttö till Rivö fjord och 14.7 m från Rivö fjord till Älvsborgs fästning.

Beakta att leden är livligt trafikerad av färjor samt att strömförhållandena ofta kan vara besvärande vid Böttö. Fartyg skall alltid vara förberedda att använda North Channel om trafiksituationen så kräver.

För att underlätta utförandet av en väl kontrollerad gir av större fartyg vid in- och utgång mellan Böttö och Vasskären kan Trinda Brunskärs raconkummel utnyttjas som referenspunkt (gircentrum) vid girkontroll. Referenspunktens uppgift är att medge sidokontroll under gir och att placera fartyget i rätt läge när giren avslutats. Större ingående fartyg bör hålla en girradie av ca 0.8 M medan utgående fartyg bör hålla 0.9 M. Härigenom får man en separation i sidled av 0.1 M genom hela giren.

Från sjön väst om Vinga går till Vinga sand en farled (Vingaleden) som medger maximalt djupgående 8.5 m. I farleden söder om Viten gäller maximalt djupgående 6,5m. Nord om Vinga sätter strömmen ofta med stor hastighet tvärs farleden. Ström och vind följs inte alltid åt och strömmen kan på kort tid växla riktning. Under åren har flera grundstötningar inträffat i farleden.

Farledsområdet syd om Skandiahamnen är ramad till 14.2 m djup vid MW och syd om Skarvikshamnen till 13.2 m djup vid MW.

Farleden i Göta älv, mellan Skarvikshamnen och Ryahamnen, är ramad till 10.0 m djup vid MW och tillåter maximalt djupgående 9.3 m.

Mellan Ryahamnen och Lindholmshamnen är farledsdjupet 8.4 m vi MW och tillåter maximalt djupgående 7.7 m.

Mellan Lindholmshamnen och Frihamnen är farledsdjupet 7.4 m vid MW och tillåter maximalt djupgående 6.7 m.

Från farvattnet vid fyren Hätteberget går, genom Göteborgs norra skärgård, en farled för maximalt djupgående 4.5 m till Dana fjord.

Från sjön syd om Tistlarna går till Rivö fjord en farled för maximalt djupgående 7 m. Vid god sikt anlöps leden genom att sätta K ca 012 grader i enslinjen av kumlet Matskär under Stora Rös på Styrsö. Väst om enslinjen, i höjd med grundet Knalten, ligger ett 12 m grund som bör undvikas vid grov sjö. Vid hårda sydliga vindar råder stark ström och svår sjö mellan Matskär och Matskärsbåden

Älvsborgsbron

Hängbro med 418 m spännvidd samt 45 m fri höjd över MHW på en bredd av 100 m. Området för 45 m fri höjd markeras på bron med blå-vita märken och fasadbelysning.

För information om broar uppströms Frihamnen, se: Lotsområde Vänern

Ankringsförbud

Inom minerat område på Hake fjord, ost och nordost om Donsö och inom Göteborgs hamnområde. Gränserna för minerade områden samt för Göteborgs hamnområde är markerade i sjökort 9313.

Fartföreskrifter

Fartyg får inte föras med högre fart än 8 knop inom ett område som begränsas av följande positioner (Se länk nedan för karta och illustration). Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

1. 57-40,65N 11-51,13E

2. 57-41,08N 11-50,30E

3. 57-41,18N 11-50,34E

4. 57-41,31N 11-50,74E

5. 57-42,34N 11-56,65E

6. 57-42,12N 11-56,80E

 

Fartyg får inte föras med högre fart än 5 knop inom ett område som begränsas av följande positioner (Se länk nedan för karta och illustration). Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

 

1. 57-42,12N 11-56,80E

2. 57-42,34N 11-56,65E

3. 57-45,82N 12-0,02E

4. 57-45,78N 12-0,12E

Klicka här för Länsstyrelsens föreskrift 14 FS 2022:7

Väder

Aktuella avläsningar kan göras på AIS och/eller ViVa.
Väderprognos finns på Göteborgs hamns webbplats.

Strömförhållanden
Strömförhållanden

Ström

I farlederna genom Göteborgs skärgård kan strömmen under vissa förhållanden vara besvärande. Speciellt utsatta områden nämns under rubriken "Farleder". Illustrationen ovan visar ett vanligt scenario, vilket snabbt kan ändras beroende på växlingar i väder och vattennivå. Aktuella avläsningar kan göras på AIS och/eller ViVa. Strömprognos finns på Göteborg hamns webbplats.

Inom hamnområdet genereras strömmen av färskvatten från Vänern, vilken kan uppgå till högst ca 2 knop. I Göta älvs mynning (området runt Skandia, Skarvik och Rya) kan mötet mellan färsk- och saltvatten orsaka varierande påverkan på fartygsrörelser. Av denna anledning bör även noteras att sjövattendensiteten varierar på olika djup.

Vattenstånd och Tidvatten

Hätteberget - Tistlarna 

Vattenstånd:

På västkusten stiger vattnet i allmänhet vid västlig vind och sjunker vid ostlig vind. Vid västlig storm kan en s k stormflod inträffa varvid vattnet snabbt kan stiga med över en meter. På grund av varierande djupförhållanden och kustens oregelbundna form kan vattenståndet växla kraftigt från en plats till en annan. Även lufttrycket påverkar vattenståndet; vid högtryck pressas vattnet undan och sjunker således och vid lågtryck stiger vattnet.

Längs kuststräckan Hätteberget - Tistlarna gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) + 150 cm
Medelhögvatten (MHW) + 100 cm
Medelvatten (MW)        0 cm
Medellågvatten (MLW) -    70 cm
Lägsta lågvatten (LLW) -  120 cm

 

Utöver de tillfälliga växlingarna i vattenståndet förekommer en årstidsbunden variation som beror på en motsvarande variation i det förhärskande lufttrycket samt i vindarnas riktning och styrka. I medeltal för en längre period kallas denna variation "den årliga variationen" vilket innebär lågt vattenstånd under våren och högt vattenstånd under sensommaren och hösten. Från detta medelförlopp kan betydande avvikelser förekomma olika år.

Tidvatten:

De vattenståndsvariationer som förorsakas av tidvatten är som störst (spring) två dygn före ny- och fullmåne och uppgår då till ca 24 cm (i Göteborg-Torshamnen). De minsta vattenstånds-variationerna (neap) inträffar två dygn före halvmåne.

Tidvattnet är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 4 timmar 30 minuter efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 065 grader. Nästföljande högvatten infaller 12 timmar och 25 minuter senare. 

Is

Isbrytare håller hamnen öppen hela vintern.

Iskarta med aktuella trafikrestriktioner (isklass och dödvikt)

Läs även: Isbrytning

Varv

Gotenius Varv.

Förnödenheter

Bunker- och smörjoljor från olika oljeföretag. Skeppsförnödenheter. Färskvatten från vattenposter vid de flesta kajer. 

Senast uppdaterad 2024-03-06