Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Riktvärden och restriktioner

Restriktioner gällande maxmått för fartyg samt bogserbåtskrav, mörker- och vindrestriktioner med mera inom lotsområde Malmö.

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för redare, fartygsbefäl och mäklare i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till den mängd faktorer, som ytterligare påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena.

Foto: C Jangvert 2022-08-12
Foto: C Jangvert 2022-08-12

Flintrännan

Flintrännan är en farled för internationell sjöfart. Farleden mellan fyrarna Flintrännan NO och Flintrännan SV är ca 8 Nm lång, 370 meter bred, har ett minsta djup på 8,0 meter vid medelvatten och ligger i riktning 040° - 220°.
Öresundsbron har en upplyft del över Flintrännan på ca 1090 meter och ett spann just över rännan på 490 meter. Den segelfria höjden är 55 meter. 

Max djupgående genom hela Flintrännan är 7,2 meter. 

 

Högbron över Flintrännan

Högbrodelen av Öresundsbron som korsar Flintrännan är en snedkabelbro med järnväg och motorväg. Bron bärs upp av fyra pyloner som står parvis på två kasuner. Bron hänger i 80 par kablar vilka är fästa vid bron i intervaller om 12 meter. Högbrodelen är 1092 meter lång och hängspannet över farleden 490 meter med 55 meter segelfri höjd. Brons högsta höjd är c:a 70 m. Den segelfria höjden under bron är 55 m. De fyra pylonerna som bär upp högbrodelen är 204 m höga. Avståndet mellan pylonparen är 490 m.

Pyloner och förankringsgrunder är gjorda av betongkasuner som är sänkta ner i muddrade hål, ca 13-28 meter under havsytan. Skyddande öar har anlagts runt varje kasun för att förhindra påsegling.

Senast uppdaterad 2023-11-21