Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nationell strandlinje

Nationell strandlinje (NSL) är ett samlingsnamn för de objektklasser som rör strandlinjen (strandlinje, övervattensten, bränning, kaj, brygga, pir, avbärare, ledverk, vågbrytare, dykdalb och bom). Lantmäteriet och Sjöfartsverket har ett gemensamt ansvar för att ajourhålla och förvalta en Nationell strandlinje i skalområdet 1:10 000.

Lantmäteriet och Sjöfartsverket har tagit fram en gemensam specifikation, samt metoder och rutiner för hur NSL ska lagras och uppdateras. Sjöfartsverket är ansvarig för att beställa tilläggskartering av de specifika NSL-objekten. Övrigt arbete som ajourhållning av strandlinjen samt inläggande av nykarterade områden står Lantmäteriet för. Båda myndigheterna ansvarar för mindre uppdateringar för att upprätthålla aktualiteten i NSL. Minst vart tredje år ser Lantmäteriet över hela NSL och ajourhåller strandlinjen. Originaldatabasen lagras hos Lantmäteriet.

Specifikation - Nationell strandlinje
Instruktion för fotogrammetrisk insamling av NSL

Idag andvänds NSL ut i produkter både hos Lantmäteriet och från Sjöfartsverket. Lantmäteriet tar med NSL i den tryckta fastighetskartan samt i tjänsten topografisk webkarta. Sjöfartsverket tar med NSL i sjökorten samt i andra produkter som berörs av de tilläggskarterade områdena. 

Sammanställning av NSL företeelser

Företeelse     Beskrivning
Strandlinje En tydlig bestämbar skiljelinje mellan vattenyta och land.

 

Flygbild från Skärgården som visar exempel på tydlig strandlinje

 

Strandlinje, diffus En skiljelinje mellan vattenyta och land som är otydlig eller föränderlig. 
Diffus strandlinje används vid:
- Föränderlig strandlinje på grund av exempelvis strömmar och vind.
- Otydlig och svårbestämd strandlinje. 
Exempelvis där övergången mot svårframkomlig sankmark och vassområden inte är distinkt.
- Torrlagd, eller delvis torrlag, älvfåra nedströms dammbyggnad.
Flygbild som visar exempel på  diffus strandlinje
Övervattensten En fast landmassa som ligger mer än 2 dm ovanför gällande referensnivå samt är mindre än 20 m2.. Den ligger längre än 10 m från strandlinjen. Två eller flera övervattenstenar som ligger närmare varandra än 10m generaliseras till en övervattensten.
Flygbild från skärgården som visar exempel på övervattensten
Bränning En fast landmassa som ligger mellan 2 dm ovanför till 5 dm under gällande referensnivå. Grund som ligger så nära vattenytan att vågorna bryter över det. Enbart bränning som ligger längre än 10 m från strandlinjen skall redovisas. Två eller flera bränningar som ligger närmare varandra än 10 m generaliseras till en bränning.
Bild från Skärgården som visar exempel på bränning
Kaj En till strandlinjen anslutande konstruktion, med lodrät sida mot djupt vatten, där fartyg kan förtjöja, lossa och lasta. Konstruktionen har vågrät ovansida för godshantering och kan vara av betong, sten eller trä.
Bild från skärgården som visar exempel på Kaj
Brygga En konstruktion som sträcker sig ut i vattnet, avsedd för anlöpning och förtöjning av mindre fartyg. Bryggan kan även användas för bad etc.
Flygbild över hamn med kaj
Avbärare En för fartyg skyddande och stötdämpande konstruktion vid kaj.
Flygbild avbärare
Ledverk

En skyddande och stötdämpande konstruktion. Ledverken leder fartyg i trånga passager såsom brogenomfarter, färjelägen och infarter till slussar samt skyddar bropelarna från passerande fartyg.

 

Flygbild ledverk
Vågbrytare En långsträckt, ofta bottenfast konstruktion, vars syfte är att skydda hamn och ankringsområde från vågor. Går ofta från stranden ut i vattnet, men kan även finnas med vatten omkring hela och utan koppling till strandlinjen.
Vågbrytare
Dykdalb En mindre bottenfast anordning bestående av en grupp pålar sammanfästa till ett fundament för att förtöja eller bära av fartyg. Dykdalber kan vara i olika material, t.ex. trä och betong.
Dykdalb
Bom En konstruktion som sträcker sig ut i vattnet som är till för att bära ljus/belysta skärmar, rör eller kablar
Bom i farled

Kontakt vid frågor kring NSL: nsl@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-10-11