Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Frågor och svar

Frågor och svar om att Sjöfartsverket tar över driften av isbrytarna.

Övergripande frågor om övertagandet

Nuvarande avtal sträcker sig till 30 april 2023. Sjöfartsverket har i två omgångar kommit överens med Viking Supply Ships om en ändring av avtalet, vilket innebär att det nu istället löper ut 30 juni 2024. Både Sjöfartsverket och Viking Supply Ships är måna om att övertagandet sker smidigt så att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Inför beslut hur driften ska fungera i framtiden gjordes en förstudie under hösten 2021 vilka olika alternativ som finns, och vilka konsekvenser de olika alternativen innebär. Förstudien visade på att det skett betydande förändringar i de krav verksamheten har på sig när det gäller bl.a. uppföljning, kontroll och säkerhetshantering sedan den senaste upphandlingen gjordes 2015. Detta sammantaget gör att Sjöfartsverket fattade beslut om att ta över driften av isbrytarna. Det öppnar i sin tur upp för helt andra möjligheter att utveckla medarbetarna inom Sjöfartsverkets organisation.

Nuvarande avtal löper ut och det ökade kravet på säkerhet gör att Sjöfartsverket tar över driften istället för att upphandla på nytt.

Skatteverket gör ett generellt skatteavdrag för att man inte använder sig av samhällets resurser. Inom Sjöfartsverket är det delar av Sjömätningen och Isbrytarna som har sjöskattavdrag. Vilka som har rätt till sjöskatteinkomst bestämmer Skatteverket utifrån i vilket fartområde som verksamhet som bedrivs. Det är Sjöfartsverket/Rederiet som årligen anmäler fartområdet till Skatteverket efter samråd med verksamheten. Verksamheten kommer inte påverkas av driftövergången vilket gör att ingen förändring bör ske av sjöskattinkomst. Skatteavdraget är cirka 1 Basbelopp/år.

I den förstudie som gjordes hösten 2021 vägdes fördelar och nackdelar med olika alternativ, ny upphandling var ett av dem.

Det som framför allt talade mot att Sjöfartsverket skulle göra en ny upphandling är att det under den senaste avtalsperioden har skett betydande förändringar i kraven på verksamheten när det gäller uppföljning, kontroll och säkerhetshantering. Kraven på isbrytardriften som en samhällskritisk resurs har ökat genom förändringar i omvärlden och medvetenheten när det gäller bland annat it, miljö, HR och säkerhet. Dessa ökade krav ligger till grund för beslutet att hantera driften av isbrytning i egen regi efter att avtalet löper ut.

Med drift av isbrytarna avses besättning, underhåll, inköp, ekonomi och säkerhetsorganisation.

Sjöfartsverket har genom fartygssäkerhetslagen eget ansvar för tillsyn, att gällande regelkrav uppfylls och upprätthålls. Utöver detta har Sjöfartsverkets Generaldirektör beslutat att Sjöfartsverkets fartyg ska undergå tillsyn och uppfylla regelkrav motsvarande handelssjöfarten, intentionen är en tredjepartstillsyn. Sjöfartsverket har upphandlat tredjepartstillsyn i form av ett RO (Recognized Organization), ett klassificeringssällskap som fått delegation av Transportstyrelsen att utfärda certifikat.

Verksamheten växer med cirka 150 nya medarbetare och ytterligare personal på administration samt säsongsarbetare. Sjöfartsverket ser nu över möjligheter att erbjuda kurser och viss utbildning till isbrytarpersonal redan före övergången. Det är något vi för diskussion med nuvarande arbetsgivare om. Efter övergången ser vi blandade grupper i introduktionsutbildningar, certifikatsutbildningar etc.

Den ekonomiska aspekten är marginell. Vi ser primärt andra fördelar med att överta driften och har som ambition att inte överstiga den nuvarande kostnaden som Sjöfartsverket betalar för driften.

När vi tar över driften av isbrytarna skapas större möjligheter för medarbetare att välja tjänster på andra fartyg inom Sjöfartsverkets flotta. Genom att ingå i en större medarbetarorganisation skapas karriärmöjligheter och möjligheter till vidareutveckling.

Nuvarande driftavtal mellan Sjöfartsverket och Viking Supply Ships är förlängt till och med 2024-06-30. Anledningen till  förlängningen är att vi i arbetet identifierat ett flertal utmaningar som behöver lösas innan ett övertagande kan genomföras. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships gemensamma avsikt är att ett kollektivavtal ska finnas på plats innan någon behöver ta ställning till om de vill följa med eller inte. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships ser även operationella fördelar med att övertagandet nu inte behöver genomföras mitt under pågående isbrytarsäsong

Jo, Sjöfartsverket är nöjda med samarbetet och Viking Supply Ships har skött uppgiften på ett föredömligt sätt. Anledningen till övertagandet av driften beror på andra faktorer, däribland högre krav på driftsäkerhet. Övergången sker i dialog med Viking Supply Ships. Sjöfartsverket kommer fortsätta ha ett samarbete med Viking Supply Services för att balansera resurser vilket är ett separat avtal.

Som statligt anställd

Som statsanställd arbetar du i allmänhetens tjänst på uppdrag av medborgarna via Sveriges riksdag och regering. Uppdraget handlar om att skapa samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

Gemensamt för alla statligt anställda är att det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer:

  • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra deras beslut.
  • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Som statsanställd tillämpar du och följer de lagar och regler som gäller i den statliga verksamheten.
  • Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Lika fall ska behandlas lika och beslut fattas efter saklig handläggning. Mutor och jäv får inte förekomma.
  • Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning där öppenheten och yttrandefriheten är central. Som statsanställd har du yttrandefrihet och meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger dig möjlighet att lämna uppgifter till media utan att källan efterforskas. Sekretessregler kan dock innebära begränsningar av meddelarfriheten.  
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden.
  • Effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Allmänheten ska ges information, vägledning och råd och uppgifter ska utföras på ett effektivt sätt.

I grunden är vår målsättning att arbetet och vardagen ska fortsätta precis som innan. Den största enskilda skillnaden är att medarbetarna blir anställda hos Sjöfartsverket istället för hos en privat aktör.

Samtidigt kommer förmåner, rättigheter och skyldigheter justeras utifrån det som gäller för anställda inom Sjöfartsverket. Dels genom det avtal som kommer förhandlas fram, men också genom de regelverk och riktlinjer som finns inom Sjöfartsverket.

 

Avtalsförhandlingar

Sjöfartsverket är en myndighet vilket skiljer sig från privat affärsdrivande verksamhet. Det innebär att vissa saker kommer att förändras. Vad som förändras är för tidigt att svara på eftersom avtalsförhandlingar pågår. Avtalsvillkoren tas fram i förhandling som just nu pågår mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, ST samt SEKO centralt.

Sjöfartsverket tycker det är viktigt att komma i mål med förhandlingarna och få klart hur villkoren kommer att se när verksamheten går över till Sjöfartsverket. Att låta Arbetsgivarverket ta vid innebär ett steg framåt för processen genom att de centrala parterna tar ett helhetsgrepp över förhandlingarna.

Att Arbetsgivarverket tar vid innebär att centrala förhandlingar kommer att föras mellan å ena sidan Arbetsgivarverket, å andra sidan Saco-S, ST och SEKO centralt. Mer konkret kommer ett så kallat inrangeringsavtal träffas som reglerar övergången från Viking Supply Ships till Sjöfartsverket.

Ett inrangeringsavtal är ett avtal som, i detta fall, sluts av statens centrala parter för att reglera vad som ska gälla för de personer som väljer att följa med vid verksamhetsövergången från Viking Supply Ships till Sjöfartsverket.

Arbetsgivarverket har ett första möte med de centrala fackliga parterna den 1 februari. Planen är att träffas regelbundet både fysiskt och digitalt.

Arbetsgivarverket har utsett ett förhandlingsteam som kommer ta stöd av Sjöfartsverket. Arbetsgivarverket kommer förhandla med de centrala parterna på SEKO, SACO och ST.

Arbetsgivarverket är den nationella arbetsgivarorganisationen för alla statliga arbetsgivare. Det är vår, och andra myndigheters, centrala part i förhandlingar.

Ja, Arbetsgivarverket tar över helhetsansvaret för den fortsatta förhandlingsprocessen.

Sedan maj 2022 har det dels gjorts en kartläggning av vilka förmåner och villkor som finns i nuvarande avtal hos Viking Supply Ships, dels har det genom dialog både med fackliga parter och med besättningen vid olika tillfällen utretts och konstaterats vad som är viktigt för besättningen. Den information som är insamlad är viktiga underlag i det fortsatta arbetet som Arbetsgivarverket kommer att påbörja.

Säkerhetsprövning och krigsplacering

Som statligt anställd kan du bli krigsplacerad. Det innebär att om regeringen beslutar om ”höjd beredskap” så har du ett särskilt ansvar att fortsätta att gå till jobbet. Höjd beredskap beslutar regeringen om vid krig eller fara för krig. När det gäller besättningen på isbrytarna kommer rederiet fatta beslut om vilka som behöver krigsplaceras efter en bedömning av vilka som behövs för att bemanna isbrytarna.

Krigsplacering är ett planeringsverktyg som säkerställer att den personal som behövs i krigsorganisationen finns tillgänglig. Delar av Sjöfartsverkets personal är sedan 2018 krigsplacerad. HR administrerar krigsplaceringarna och svarar för att skicka ut krigsplaceringsordrar till de medarbetare som krigsplaceras. Det är avdelningschefer som fattar beslut kring vilka som ska krigsplaceras. Enhetschefer och affärsområdeschefer svarar tillsammans med avdelningscheferna för att säkerställa krigsplaneringen för respektive avdelning/enhet/affärsområde.

Krigsplacering är en fredstida planeringsåtgärd där en person registreras i Plikt- och prövningsverket (PPV) krigsplaceringsregister som krigsplacerad hos till exempel Sjöfartsverket. Detta medför att när regeringen beslutar om högsta beredskap (tidigare allmän mobilisering) är all krigsplacerad personal skyldig att inställa sig på den plats som anges i krigsplaceringsordern.

Krigsplaceringsordern är den handling som varje krigsplacerad individ får i samband med att krigsplaceringen genomförs. Krigsplacering är inte frivilligt och sker med stöd av 6 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

De som inte krigsplaceras har fortfarande normal arbetsskyldighet även under höjd beredskap/krig.

En säkerhetsprövning ska göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ett annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

Säkerhetsprövningens omfattning beror på vilken säkerhetsklass anställningen eller deltagandet är placerat i. Säkerhetsprövningen grundar sig på:

  • Ett säkerhetsprövningssamtal
  • Uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser
  • Registerkontroll (om anställningen är placerad i säkerhetsklass)
  • En särskild personutredning (om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2)

Frågor och svar om säkerhetsprövning

Vid en verksamhetsövergång kommer all personal att erbjudas att följa med över. Sjöfartsverket reviderar myndighetens säkerhetsskyddsanalys minst vartannat år och som en följd av det kontinuerliga arbetet har nu beslut fattats vilka befattningar ombord på isbrytarna som behöver säkerhetsprövas och placeras i säkerhetsklass.

Det innebär således att de personer som idag innehar en tjänst med placering i säkerhetsklass och där grundutredning (bakgrundskontroll och säkerhetsprövningsintervju) finns genomförs enbart registerkontroll. Eventuellt kan ett uppföljande samtal genomföras för att säkerställa att inget har förändrats sedan tidigare samtal (t.ex. att man gift sig, skiljt sig, sambo, ekonomiska förhållanden etc.) Om det är någon som inte klarar säkerhetsprövningen kommer den personen erbjudas annat arbete inom Sjöfartsverket efter verksamhetsövergången.

Senast uppdaterad 2023-11-27