Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Frågor och svar

Frågor och svar om att Sjöfartsverket tar över driften av isbrytarna.

Övergripande frågor om övertagandet

Nuvarande avtal sträcker sig till 30 april 2023. Sjöfartsverket har i två omgångar kommit överens med Viking Supply Ships om en ändring av avtalet, vilket innebär att det nu istället löper ut 30 juni 2024. Både Sjöfartsverket och Viking Supply Ships är måna om att övertagandet sker smidigt så att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Inför beslut hur driften ska fungera i framtiden gjordes en förstudie under hösten 2021 vilka olika alternativ som finns, och vilka konsekvenser de olika alternativen innebär. Förstudien visade på att det skett betydande förändringar i de krav verksamheten har på sig när det gäller bl.a. uppföljning, kontroll och säkerhetshantering sedan den senaste upphandlingen gjordes 2015. Detta sammantaget gör att Sjöfartsverket fattade beslut om att ta över driften av isbrytarna. Det öppnar i sin tur upp för helt andra möjligheter att utveckla medarbetarna inom Sjöfartsverkets organisation.

Nuvarande avtal löper ut och det ökade kravet på säkerhet gör att Sjöfartsverket tar över driften istället för att upphandla på nytt.

Skatteverket gör ett generellt skatteavdrag för att man inte använder sig av samhällets resurser. Inom Sjöfartsverket är det delar av Sjömätningen och Isbrytarna som har sjöskattavdrag. Vilka som har rätt till sjöskatteinkomst bestämmer Skatteverket utifrån i vilket fartområde som verksamhet som bedrivs. Det är Sjöfartsverket/Rederiet som årligen anmäler fartområdet till Skatteverket efter samråd med verksamheten. Verksamheten kommer inte påverkas av driftövergången vilket gör att ingen förändring bör ske av sjöskattinkomst. Skatteavdraget är cirka 1 Basbelopp/år.

I den förstudie som gjordes hösten 2021 vägdes fördelar och nackdelar med olika alternativ, ny upphandling var ett av dem.

Det som framför allt talade mot att Sjöfartsverket skulle göra en ny upphandling är att det under den senaste avtalsperioden har skett betydande förändringar i kraven på verksamheten när det gäller uppföljning, kontroll och säkerhetshantering. Kraven på isbrytardriften som en samhällskritisk resurs har ökat genom förändringar i omvärlden och medvetenheten när det gäller bland annat it, miljö, HR och säkerhet. Dessa ökade krav ligger till grund för beslutet att hantera driften av isbrytning i egen regi efter att avtalet löper ut.

Med drift av isbrytarna avses besättning, underhåll, inköp, ekonomi och säkerhetsorganisation.

Sjöfartsverket har genom fartygssäkerhetslagen eget ansvar för tillsyn, att gällande regelkrav uppfylls och upprätthålls. Utöver detta har Sjöfartsverkets Generaldirektör beslutat att Sjöfartsverkets fartyg ska undergå tillsyn och uppfylla regelkrav motsvarande handelssjöfarten, intentionen är en tredjepartstillsyn. Sjöfartsverket har upphandlat tredjepartstillsyn i form av ett RO (Recognized Organization), ett klassificeringssällskap som fått delegation av Transportstyrelsen att utfärda certifikat

Verksamheten växer med cirka 150 nya medarbetare och ytterligare personal på administration samt säsongsarbetare. Sjöfartsverket ser nu över möjligheter att erbjuda kurser och viss utbildning till isbrytarpersonal redan före övergången. Det är något vi för diskussion med nuvarande arbetsgivare om. Efter övergången ser vi blandade grupper i introduktionsutbildningar, certifikatsutbildningar etc.

Den ekonomiska aspekten är marginell. Vi ser primärt andra fördelar med att överta driften och har som ambition att inte överstiga den nuvarande kostnaden som Sjöfartsverket betalar för driften.

När vi tar över driften av isbrytarna skapas större möjligheter för medarbetare att välja tjänster på andra fartyg inom Sjöfartsverkets flotta. Genom att ingå i en större medarbetarorganisation skapas karriärmöjligheter och möjligheter till vidareutveckling.

Nuvarande driftavtal mellan Sjöfartsverket och Viking Supply Ships är förlängt till och med 2024-06-30. Anledningen till  förlängningen är att vi i arbetet identifierat ett flertal utmaningar som behöver lösas innan ett övertagande kan genomföras. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships gemensamma avsikt är att ett kollektivavtal ska finnas på plats innan någon behöver ta ställning till om de vill följa med eller inte. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships ser även operationella fördelar med att övertagandet nu inte behöver genomföras mitt under pågående isbrytarsäsong

Jo, Sjöfartsverket är nöjda med samarbetet och Viking Supply Ships har skött uppgiften på ett föredömligt sätt. Anledningen till övertagandet av driften beror på andra faktorer, däribland högre krav på driftsäkerhet. Övergången sker i dialog med Viking Supply Ships. Sjöfartsverket kommer fortsätta ha ett samarbete med Viking Supply Services för att balansera resurser vilket är ett separat avtal.

Sjöfartsverket är en myndighet vilket skiljer sig från privat affärsdrivande verksamhet. Det innebär att vissa saker kommer att förändras. Vad som förändras är för tidigt att svara på eftersom avtalsförhandlingar pågår. Detaljerna i avtalsvillkoren tas fram i förhandling med fackliga organisationer som kommer att förhandla vissa delar med Sjöfartsverket och vissa delar med Arbetsgivarverket.

Senast uppdaterad 2023-01-11