Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket tar över driften av isbrytarna

Sjöfartsverket tar över driften av isbrytningen och välkomnar runt 150 nya medarbetare. Förändringen leder till ökad flexibilitet och effektivitet för hela Sjöfartsverket, medarbetarna får större möjligheter att utvecklas i egen regi och genom att ta över driften kan vi möta de högre kraven på totalförsvar och driftsäkerhet.

Isbrytare på rad, med en gulaktig himmel bakom.

Sedan millennieskiftet är driften och bemanningen av Sveriges isbrytare upphandlad av en privat aktör, Viking Supply Ships. Nuvarande avtal sträcker sig till 30 april 2023, men Sjöfartsverket har kommit överens med Viking Supply Ships om en laglig ändring av avtalet som nu istället löper ut 31 december 2023. Vi har också kommit överens om att köpa loss dokumentation och procedurer som kommer anpassas till Sjöfartsverket, vilket underlättar för besättningen ombord som kan fortsätta med arbetssätt och rutiner som redan fungerar på ett bra sätt.

Sjöfartsverket har varit mycket nöjda med nuvarande aktör, men nya förutsättningar och förändringar kräver att vi tar ett helhetsgrepp om isbrytningen. Medarbetarna på isbrytarna kommer sannolikt också få ett något förändrat uppdrag i framtiden, exempelvis genom ett ökat samarbete med Försvarsmakten. Även kringliggande faktorer som IT, miljö, HR och säkerhetsfrågor har förändrats. Långsiktigt innebär beslutet en besparing för Sjöfartsverket, även om det initialt medför förhöjda kostnader.

Samarbetet mellan Sjöfartsverket och Viking Supply Ships har fungerat bra genom åren och ambitionen från båda sidor är att det ska fortsätta så under hela avtalstiden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret för att ta del av kommande nyhetsbrev.

För att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet krävs det att vi har ett register med e-postadresser. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Generaldirektör Katarina Norén hälsar välkommen

”Jag bytte bara båt”

Carl-Johan Carlsson arbetar som andre maskinist och bytte till Svea efter 12 år på Frej. Vi undersökte varför han bytte och hur det var att gå från isbrytare och Viking Supply Ships till Svea och Sjöfartsverket. Läs intervjun med Carl-Johan.

 

Frågor och svar

Nuvarande avtal löper ut och det ökade kravet på säkerhet gör att Sjöfartsverket tar över driften istället för att upphandla på nytt.

Inför beslut hur driften ska fungera i framtiden gjordes en förstudie under hösten 2021 vilka olika alternativ som finns, och vilka konsekvenser de olika alternativen innebär. Förstudien visade på att det skett betydande förändringar i de krav verksamheten har på sig när det gäller bl.a. uppföljning, kontroll och säkerhetshantering sedan den senaste upphandlingen gjordes 2015. Detta sammantaget gör att Sjöfartsverket fattade beslut om att ta över driften av isbrytarna. Det öppnar i sin tur upp för helt andra möjligheter att utveckla medarbetarna inom Sjöfartsverkets organisation.

Jo, Sjöfartsverket är nöjda med samarbetet och Viking Supply Ships har skött uppgiften på ett föredömligt sätt. Anledningen till övertagandet av driften beror på andra faktorer, däribland högre krav på driftsäkerhet. Övergången sker i dialog med Viking Supply Ships. Sjöfartsverket kommer fortsätta ha ett samarbete med Viking Supply Services för att balansera resurser vilket är ett separat avtal.

Beslutet innebär att personalansvaret går över till Sjöfartsverket från nuvarande arbetsgivare, med ambitionen att övergången ska ske smidigt och engagerat.

Sjöfartsverket är ett statligt affärsdrivande verk och skiljer sig från privat affärsdrivande verksamhet, så det blir en ny anställning personalen på isbrytarna erbjuds ta ställning till. Vi ser gärna att så många som möjligt väljer att gå över i samband med verksamhetsövergången. Själva detaljerna i avtalsvillkoren är något som dock behöver tas fram i förhandling med fackliga organisationer. Sjöfartsverket har konkurrenskraftiga villkor, ett tecken på detta är att det är förhållandevis låg personalomsättning (5% på 1339 anställda, 2020 års siffror).

Förändringen kommer innebära många positiva effekter, men säkerligen också vissa delar eller detaljer som alla inte är helt nöjda med. Målet är att erbjuda en attraktiv tjänst där alla känner sig nöjda, och just nu pågår dialog med Viking Supply Ships och andra intressenter, bl.a. fackförbunden, för att komma fram till bästa möjliga villkor.

Nuvarande avtal sträcker sig till 30 april 2023. Sjöfartsverket kommit överens med Viking Supply Ships om en laglig ändring av avtalet vilket innebär att det istället löper ut den 31 december 2023. Vad gäller datum för verksamhetsövertagandet kommer detta fastställas tillsammans med isbrytarledningen längre fram för att så långt det är möjligt ta hänsyn till den operativa verksamheten. Både Sjöfartsverket och Viking Supply Ships är måna om att övertagandet sker smidigt så att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Verksamheten växer med cirka 150 nya medarbetare och ytterligare personal på administration samt säsongsarbetare. Sjöfartsverket ser nu över möjligheter att erbjuda kurser och viss utbildning till isbrytarpersonal redan före övergången. Det är något vi för diskussion med nuvarande arbetsgivare om. Efter övergången ser vi blandade grupper i introduktionsutbildningar, certifikatsutbildningar etc.

I den förstudie som gjordes hösten 2021 vägdes fördelar och nackdelar med olika alternativ, ny upphandling var ett av dem.

Det som framför allt talade mot att Sjöfartsverket skulle göra en ny upphandling är att det under den senaste avtalsperioden har skett betydande förändringar i kraven på verksamheten när det gäller uppföljning, kontroll och säkerhetshantering. Kraven på isbrytardriften som en samhällskritisk resurs har ökat genom förändringar i omvärlden och medvetenheten när det gäller bland annat it, miljö, HR och säkerhet. Dessa ökade krav gör att Sjöfartsverket vill ha rådighet över isbrytarna framöver vilket de allra bäst har genom att ha driften i egen regi.

Skatteverket gör ett generellt skatteavdrag för att man inte använder sig av samhällets resurser. Inom Sjöfartsverket är det delar av Sjömätningen och Isbrytarna som har sjöskattavdrag. Vilka som har rätt till sjöskatteinkomst bestämmer Skatteverket utifrån i vilket fartområde som verksamhet som bedrivs. Det är Sjöfartsverket/Rederiet som årligen anmäler fartområdet till Skatteverket efter samråd med verksamheten. Verksamheten kommer inte påverkas av driftövergången vilket gör att ingen förändring bör ske av sjöskattinkomst. Skatteavdraget är cirka 1 Basbelopp/år.

När vi tar över driften av isbrytarna skapas större möjligheter för medarbetare att välja tjänster på andra fartyg inom Sjöfartsverkets flotta. Genom att ingå i en större medarbetarorganisation skapas karriärmöjligheter och möjligheter till vidareutveckling.

Med drift av isbrytarna avses besättning, underhåll, inköp, ekonomi och säkerhetsorganisation.

Den ekonomiska aspekten är marginell. Vi ser primärt andra fördelar med att vi övertar driften.

Fartygssäkerhetslagen (FSL) säger att  "Tillsyn av fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att i allmän trafik befordra passagerare eller gods utövas av den myndighet som förvaltar fartyget" (Hädanefter kallat "statsfartyg").

Detta innebär inte att statsfartyg är undantagna regelkrav. Det är ett fåtal förordningar och föreskrifter som är undantagna statsfartyg. Sjöfartsverket har ansvaret att tillse att gällande regelkrav uppfylls och upprätthålls, tillsynsansvar.

Utöver gällande regelkrav har Generaldirektör Katarina Norén beslutat att Sjöfartsverkets fartyg ska undergå tillsyn och regelkrav motsvarande handelssjöfarten. Sjöfartsverket går i och med detta ett steg längre än vad lagen kräver. Dessutom har det beslutats att Sjöfartsverket ska underkasta sig en tredjepartstillsyn och på så sätt ta sitt tillsynsansvar enligt FSL.

Tillsynen utfördes tidigare av Transportstyrelsen. Efter att Transportstyrelsen avsagt sig uppdraget har Sjöfartsverket upphandlat en tredjepartstillsyn i form av ett RO (Recognized Organization, ett klassificeringssällskap som fått delegation av Transportstyrelsen att utfärda certifikat). Det RO som Sjöfartsverket avtalat om tillsyn med är RINA. Detsamma gäller isbrytarna, de har historiskt tillsynats av Transortstyrelsen (Sjöfartsinspektionen) för att senare tillsynas av ett RO, i det här fallet har VSS valt att anlita DNV.

För Sjöfartsverkets fartyg i nationell trafik gäller TSFS 2017:26 (statsfartyg ej undantagna).

För Sjöfartsverkets fartyg över 500 brutto har beslutats att internationella regler ska gälla. 

Exempel på certifikat som utfärdas av RINA för Baltica och Scandica är SMC, MLC, IOPP osv. 

Kontakt

Anders Dahl, chef på Isbrytningsenheten
driftisbrytning@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2022-08-17