Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Gamla och nya djup i sjökorten

Här finner du fakta och information om Sjökortslyftet och dess utveckling av våra sjökort.

I våra sjökort samsas djupdata från 1800-talet till nutid. Data som är 150 år gammal är sjömätt med handlod, och punkterna är lodade med stora avstånd från varandra. Hur botten ser ut mellan två punkter är alltså oklart då det inte är sjömätt sedan förrförra seklet.

Bild av ett sjökort över Stockholms skärgård.
Gröna områden är sjömätta med moderna metoder. Röda områden är sjömätta mellan 1800-talet och 1940.

Skärgårdsområden

Endast fyra procent av Sveriges grunda vatten är sjömätta med moderna metoder. Övriga 96 procent är områden som ofta är handlodsmätta på mitten av 1800-talet. Att det finns data från handlodningar i sjökorten är vanligt förekommande i grunda vatten, till exempel delar av Stockholms norra skärgård. På bilden visas kvalitén på datan i sjökortet, där de gröna områdena är mätta med moderna metoder. Det innebär att här vet vi exakt hur botten ser ut. De gula områdena är mätta efter 1940-talet. De röda områdena är inte sjömätta på minst 80 år och i flera fall uppemot 150 år, utan här är det handlodat. Du kan själv se på sjökortens kvalitét i vår Kartvisare, länk finner du längre ner på sidan.

Med moderna metoder menar vi metoder som ger oss en täckning av hela botten och uppfyller den nationella standarden FSIS-44. Förenklat kan man säga att vi filmat hela botten, och vet exakt hur den ser ut.

Illustration av hur en båt handlodar på olika ställen i sjön.
Förr var sjömätningen slumpvis, man fick bara information om djupet på den plats där lodet sänktes ner. Risken var stor att man råkade missa grund som var farliga för sjöfarare. Stora delar av skärgårdarna är sjömätt på detta vis, och det är fortfarande de uppgifterna som visas i sjökort. Illustration: Louise Nocky
Illustration av ett sjömätningsfartyg som scannar av havsbotten.
Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg sjömäter med moderna metoder. Bland annat med multibeamekolod, som skickar ut ljudvågor i en solfjädersform över botten och täcker ett mycket större område än handlodning. Genom att fartyget sedan kör fram och tillbaka kan hela sjöbotten scannas av. Det ger mycket exakta uppgifter om hur sjöbotten ser ut. Illustration: Louise Nocky

Grundare områden

Sjöfartsverket har under de senaste åren genomfört ett omfattande förbättringsprojekt med våra sjökort. Ett av de större projekten handlar om att vi har ändrat referensnivån (nollpunkt för vattenytan) för djup och höjd i sjökorten. Man behöver därför inte beräkna landhöjningen på de djup som visas i sjökortet längre. Projektet startade vid finska gränsen 2016 och har arbetat sig söderut. Vi har nu passerat mellersta Stockholm och då landhöjningen i detta område är mindre än 0,2 m så har vi då bytt metod. Detta innebär att förändringarna inte blir så stora som i norra Sverige då vi inte ritar om befintligt djupunderlag längre.

Projektet är också en del i ett större internationellt arbete med syfte att anpassa sjökorten till ett standardiserat sätt att redovisa djup längs hela Östersjöområdet. Något som i sin tur också kommer bidra till förbättrade sjökort och en ökad sjösäkerhet för alla som rör sig ute till havs och möjliggör framtidens digitala navigation.

I samband med detta har vi även lagt in en uppdaterad strandlinje samt stenar ner till cirka två meter som är karterade av Lantmäteriet i det gemensamma projektet Nationell Strandlinje (NSL). NSL har hittat ett flertal tidigare okända bränningar och undervattenstenar, som nu finns inkluderade i sjökorten. Detta arbete påbörjades redan 2008 och är nu infört runt hela kusten, de senaste områdena som fördes in var från Norrtälje-Kalmarsund under åren 2018-2020.

I skärgårdsområden, där djupinformationen är bristfällig och ofta handlodsmätt på mitten av 1800-talet, blir den sammanlagda effekten av Sjökortslyftet och NSL att sjökorten framstår som grundare än tidigare.

Ett fartyg mäter botten och vi ser hur den ser ut illustrerad precis under fartyget.
Modern sjömätning med Sjöfartsverkets fartyg Jacob Hägg.

De nya båtsportkorten 2024

Nu lanserar Sjöfartsverket fem nya båtsportkort för områdena Stockholm norra, Stockholm mellersta, Stockholm södra, Mälaren-Hjälmaren och Bottenhavet norra. Årets lansering innehåller en stor del förbättringar och viktiga uppdateringar.

Aldrig förr har en så stor del av svenska vatten varit sjömätta med moderna metoder. Sjöfartsverket har även genomfört flera stora förbättringsprojekt och hela Sverige har idag en ny uppdaterad strandlinje.

Sjökorten har genomgått en behövlig uppdatering och innehåller idag ännu mer information, till exempel förändringar av djup och sjösäkerhetsutmärkning längs hela kusten.

Stockholm Norra 2024

Drygt 200 uppdateringar sedan föregående utgåva. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor. Justerade frysektorer. Nya prickar och bojar. Nya kajer och bryggor.

Stockholm Mellersta 2024

Cirka 30 uppdateringar. Nya sjömätningar har resulterat i nya djupkurvor och ändrade djup. Nya prickar och bojar. Nya kajer och bryggor.

Stockholm Södra 2024

Cirka 100 uppdateringar. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor. Justerade fyrsektorer. Nya prickar och bojar. Nya kajer och bryggor.

Mälaren-Hjälmaren 2024

Cirka 400 uppdateringar. Ett stort antal nya fyrar och justerade fyrsektorer. Nya prickar och bojar. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor. Justerad strandlinje på ett flertal ställen. 

Bottenhavet Norra 2024

Cirka 150 uppdateringar. Ett stort antal sjömätningar har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor. Justerad strandlinje på ett flertal ställen. Justerade frysektorer. Nya prickar och bojar. Nya kajer och bryggor.

Digitala sjökort 

Den databas som tillverkare av digitala system hämtar data till sina system ifrån uppdateras kontinuerligt och dessa ligger ofta upp till två år före de tryckta produkterna. Användare av tryckta sjökort ska uppdatera papperssjökort med hjälp underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Vi ska mäta grunda vatten 2024

Vi avser att mäta vissa punktområden redan under 2024 för att i samråd med intressentföreningar för båtlivet prioritera och planera för eventuellt ytterligare insatser.

Det finns ett stort behov av att göra en kraftsamling och sjömäta samtliga svenska vatten och Sjöfartsverket driver, tillsammans med andra myndigheter, ett projekt för att säkra finansiering för detta.

Löpande uppdateringar

Sjöfartsverket arbetar ständigt med att förbättra sjökorten med nya sjömätningar. Vi gör flera tusen uppdateringar i sjökortsdatabasen varje år, bland annat nya utmärkningar, förflyttningar av utmärkningar, bränningar och bryggor.

Spridningstillstånd

Sjöfartsverket får in en del frågor kopplade till spridningstillstånd, men kommenterar inte enskilda ärenden.

All djupinformation längs våra kuster är belagda med sekretess och tillstånd krävs för att sprida sådan information. Sjöfartsverket söker samråd med bland annat Försvarsmakten för att fastställa om spridningen kan medföra skada på totalförsvaret. Om spridningen inte anses vålla skada ska spridningen tillåtas.

Handläggningstiden är i dagsläget mellan 2-6 månader beroende på ärendets karaktär och komplexitet. 

Filmen Under Ytan

Följ med under ytan ner i Östersjön och se vad som döljer sig i vårt innanhav. Baserat på de mätningar och undersökningar som Sjöfartsverket gjort kan vi nu mer detaljerat än någonsin se hur Östersjöns botten ser ut - bland annat visar vi vrak, minor, miljöförstöring och hur dagens mätmetoder används för att kartlägga botten. Under ytan är en film som togs fram tillsammans med Visualiseringscenter i Norrköping.

Rapportera faror och fel

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål i vattnet eller annat som kan utgöra en fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket. 

Telefon: 0771-63 06 85
VHF: Anropa Sweden Traffic på lämplig trafikkanal, se karta. 
E-post: swedentraffic@sjofartsverket.se

Om du hittar fel i sjökort och andra produkter, eller har allmänna synpunkter på Sjöfartsverkets produkter och tjänster, vill vi att du meddelar oss genom kontaktformuläret här eller ringer oss på telefon 0771-63 06 05.

Senast uppdaterad 2023-10-11