Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny referensnivå i svenska sjökort baseras på RH 2000, Baltic Sea Chart Datum 2000

Djupangivelser i hav, sjöar och andra vattendrag tolkas ofta som avståndet från vattenytan till botten men eftersom vattenytans nivå i våra farvatten varierar över tid, till följd av vind, strömmar, lufttrycksförändringar, tidvatten med mera, behövs en fast och väldefinierad nivå som referens för djupangivelser i sjökorten.

Bild på ett sjökort

Uppgift om vilken referensnivå som används i ett specifikt sjökort finns till höger i den övre marginalen på de tryckta sjökorten.

Att nivån varierar får till följd att det dagsaktuella djupet i ett område ofta inte stämmer helt överens med vad som anges i sjökortet. Skillnaden är sällan mer än 0,3 till 0,5 meter, men är man beroende av mer noggrannare djupuppgifter måste sjökortsdjupen korrigeras för aktuellt vattenstånd. Det är då också viktigt att känna till vilken referensnivå vattenståndsuppgifterna refererar till.

Det faktum att det i stora delar av Sverige pågår en landhöjning kan också få betydelse för det dagsaktuella djupet i förhållande till sjökortens djupuppgifter. I norra Sverige, där landhöjningen är som störst, är denna skillnad som mest cirka 50 cm i nuvarande sjökortsprodukter.

I underrubriker och länkar här intill hittar du mer information om referensnivåer och vilken betydelse de har i sjökortsprodukterna.

Sjöfartsverket har påbörjat ett arbete att anpassa sina databaser och produkter till detta. I djupdatabasen gjordes en omräkning under 2013. För sjökortsdatabasen, som är källan till alla sjökortsprodukter, är detta ett mycket mer omfattande jobb. Övergången kommer därför att ske successivt och målsättningen är att det ska vara genomfört till utgången av 2030. 

För information om vilka Sjökort som har uppdaterats med Baltic Sea Chart Datum (RH 2000), se notis 16156 och notis 16966.

En gemensam referensnivå

Genom införandet av RH 2000 får alla sjökortsprodukter en gemensam referensnivå. Det traditionella sättet att referera djupuppgifter i svenska sjökort, genom att ange en medelvattenyta för ett visst år (sjökortets produktionsår), har medfört att det finns en mängd olika referensnivåer genom hela produktportföljen, även i angränsande och överlappande produkter.

Det blir också enklare att korrigera sjökortsdjupen mot dagsaktuellt djup då man inte längre behöver ta hänsyn till landhöjning på samma sätt som tidigare, utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd.

Insjöar och kanaler har särskilda referensnivåer men dessa har redan idag, eller kommer att få, ett definierat förhållande till nollnivån i RH 2000, t.ex. är Mälarens referensnivå +0,78 m i RH 2000.

Internationellt och nationellt

För närvarande finns det ett internationellt avtal mellan medlemsländerna inom Baltic Sea Hydrographic Commission (BSHC) om att införa en gemensam referensnivå för sjökort och vattenståndsinformation i Östersjön. Den gemensamma referensnivån kallas Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000). RH 2000 är en implementering och tillämpning av detta i Sverige. RH 2000 är det officiella nationella höjdsystemet i Sverige, som nu används i både offentlig och privat sektor i Sverige. Information om höjder på land refererar till detta system och stegvis kommer djupen i sjökort att referera till samma system. Sedan juni 2019 refererar all vattenståndsinformation, såsom observationer, prognoser och varningar, till detta system. Att använda samma system för höjder på land, djup i sjökort och för vattenståndsinformation underlättar arbetet i projekt och aktiviteter som inkluderar både land och vatten, till exempel infrastrukturprojekt, vindkraft till sjöss, simulering av översvämningar, risk för analys av skred osv.  

För ytterligare information, se länkarna här nedan.

Senast uppdaterad 2023-10-11