Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerheten på fartyg - allmänt

Säkerheten på fartyg - allmänt.

Grundförfattning

Beskrivning

1952:A9

Kungl. Majt:s och rikets kommerskollegii kungörelse angående tillämpning av föreskrifter i 1948 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss (konventionskungörelse)

Ändringsföreskrifter:
1953:A5 - punkt 10)

1968:A19

Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelse i TSFS 2009:114

Kungl. Sjöfartsstyrelsens kungörelse om tillämpning av 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss m.m.

Ändringsföreskrifter:
1980:8 - Upphävd

1980:8

Tillämpningen av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

1981:11

Tillämpningen av 1978 års protokoll till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

1984:14

Tillämpningen av 1981 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss m.m.

Ändringsföreskrifter: 
1999:12 - fjärde stycket

1986:6

Tillämpningen av 1983 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Ändringsföreskrifter:  
1996:9 - kap. III

1992:5

Tillämpningen av 1988 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

1992:8

Tillämpningen av 1983, 1988 och 1989 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Ändringsföreskrifter:
1994:16 - Upphör i den del som berör MSC.(13)57

1994:12

Tillämpningen av 1989 och 1991 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

1994:16

Tillämpningen av ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

1996:4

Tillämpningen av 1994 års ändringar till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

1999:15

Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Ändringsföreskrifter:
2006:23 - 2 §
2008:42 - 8-11 §§
2016:6 - Bekantgörande som upphäver en författning i SJÖFS

1999:27

Säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller merÄndringsföreskrifter:

2002:16 - inför två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, samt två nya bilagor, 1 a och 1 b

2006:2 - upphäver regler i kap. II samt hela kap. III i bilaga 1

2006:21 - upphäver regler i kap. II, i kap. X samt i kap. XI i bilaga 1

2008:43 - 5 § och i kap. I regel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, kap. II regel 4.1, kap. IV regel 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, kap V regel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28.1, 28.2 a, 28.7 b, 28.13, 29, 31, 32, 33, 34, 35.4, 38, 40, 42, 44, kap. VI regel 1, 3, 4, kap. VII regel 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 23, 32, kap. VIII regel 2, 3.1 a, 3.4 b, 4, kap. IX regel 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, kap. X regel 6 i bilaga 1 samt kap. III regel 2.3, 4, 9, kap. IV 3.9, 6.1, kap. V regel 13.1 e, 13.2 a, 15.4, kap. VII regel 3.6 och 23.1 b i bilaga 1 a

2009:35 - kapitel IV, regel 10, punkt 7a och kapitel V regel 2 punkt 1 i bilaga 1a

2016:4 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2018:9 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2002:17

Säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafikBilagor:
Bilaga 1 och 2
Bilaga 3 [storlek 4320 Kb]
Bilaga 4

Ändringsföreskrifter:
2004:1 
2006:3 - upphäver del A regel 1 och del B i bilaga 1
2008:17 - ny lydelse av 11 §.
2008:48 - 6 § 
2011:5 – upphäver regel III/2.1-3 i bilaga 1, bilaga 2, resolution A.229(VII), A.654(16), A.562(14), A.686(17), A.691(17) och cirkulär MSC/Circ.914 i bilaga 3; ändrar 1, 3, 4, 8, 10 och 11 §§, kap. I, regel II-1/C/9, II-1/D/3.5.2, II-2/A/5.3, II-2/A/6.1.1, II-2/A/6.2, II-2/A/6.4, II-2/A/6.6, II-2/A/10.2.16, II-2/A/12.9.1, II-2/A/12.9.1.4, II-2/A/13.1, II-2/A/14.1.1.2, II-2/A/4.a, II-2/B/6.1.4, II-2/B/9.1.1, II-2/B/14/1.3.4, II-2/B/16/1.3.8, III/1, III/2, III/3.2.4.2, III/3.3, III/5-1, III/5-2, III/5-3, III/5.8, III/7.1.e, III/8.1, III/13.3, III/13.4, tabell II-2/B/4.2, tabell II-2/B/5.1 i bilaga 1 samt rubrikerna närmast före regel II-1/C/9, II-2/A/6.6 och II-2/A/15.1 i bilaga 1; inför en ny 1 a §, nio nya regler, II-1/C/12.5, II-1/D/2.4, II-1/D/3.1.1, II-1/D/5.10, II-2/A/10.2.5.1, II-2/A/10.2.5.2, II-2/A/10.2.5.3, II-2/A/11.6 och III/3.3 a samt ett nytt kapitel, kap. IV i bilaga 1, fyra nya resolutioner, A.830(19), A.894(21), A.952(23) och MSC.82(70), och nio nya cirkulär, MSC.1/ Circ.808, MSC/Circ.810, MSC/Circ.850, MSC/Circ.895, MSC/Circ.913, MSC/Circ.1046, MSC/Circ.1165, MSC.1/Circ.1206/Rev.1 och MSC.1/ Circ.1272 i bilaga 3.
2014:21 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2016:5 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:2 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2019:9 - Upphävd (TSFS 2019:124)

2003:12

Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelse TSFS 2009:102

Föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

Ändringsföreskrifter:
2006:13 - Ändr 1 § och allmänna råd samt avsnitt 2.2.1.1, 2.2.3.2, rubrik samt annex i bilagan
2008:9 - Upph 2 §, ändring 2,3 och 5 §§, ny 1 a § samt nya bilagor 2 och 3
2008:49 - Ändr 7 §
2009:22 - Bekantgörande - Ändr 4 §
2009:33 - Bekantgörande - Upph

2005:11

Tillämpningen av förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:62 - 2, 3, 4 och 6 §§

2014:4

Bekantgörande av författning - Säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde

Senast uppdaterad 2023-09-28