Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Havsgränser

Sjöfartsverket har till uppgift att redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning.

Särskilda avgränsningslinjer

I den nya lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner redovisas även "särskilda avgränsningslinjer en nautisk mil räknat från baslinjerna". Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att redovisa dessa gränser.

Lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Enligt Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation 3 kap. 4 § ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga om riksgräns samt läns- och kommungränser, och Sjöfartsverket i fråga om baslinjer och baslinjepunkter, territorialgränsen samt de yttre avgränsningslinjerna för kontinentalsockeln och för Sveriges ekonomiska zon. Enligt lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner 10 §, ska sjöterritoriets gräns, de räta baslinjerna och den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinjer utmärkas i sjökort som är tillgängliga för allmänheten.

Havsgränsutredningen har redovisat sitt arbete i betänkandet SOU 2015:10 "Gränser i havet" som resulterat i proposition och riksdagsbeslut och ett antal nya eller justerade lagar och förordningar som gäller från 1 mars 2018. Begreppen som tillämpas baseras på Förenta Nationernas Havsrättskonvention 1982. En sammanhållen lag har utformats för att redovisa flera typer av gränser och maritima zoner.

I Sjöfartsverkets redovisning ingår gränsavsnitt på ön Märket och i norra Bottenviken som hämtas från SÖ 2010:2; Överenskommelse med Finland om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland.

Samtliga koordinater redovisas i bilagor till lagen

Förekommande punkter, baslinjer och gränser redovisas med samtliga koordinater angivna i SWEREF99 i bilagor till lagen. De linjer som definierar gränserna har delats i kortare segment för att redovisas korrekt i förekommande kartprojektioner.

I den nya lagen har det blivit tydligare längs vilka sträckor som gräns för ekonomisk zon och kontinentalsockelgräns går.

Redovisning av gränserna i tryckta sjökort och ENC

I de tryckta sjökorten, daterade från 1 mars 2018, redovisas räta baslinjer med tillhörande baslinjepunkter samt sjöterritoriets gräns i havet och gräns för Sveriges ekonomiska zon (EEZ). På ön Märket i Ålands hav och en bit upp i gränsälven mot Finland redovisas i sjökorten sjöterritoriets gräns med symbolen riksgräns. De tryckta sjökorten kommer att uppdateras och redovisa dessa gränser i takt med tryckplanen, vilket innebär senast 2020 för flertalet sjökort. Gränserna är även publicerade i svenska ENC (Electronic Nautical Chart) sedan oktober 2019, alltså de digitala sjökort som utgör alternativ till tryckta sjökort.

Nämnda gränser utgör grunden för att beskriva de olika zonerna (ytorna)

Sjöterritoriet består av territorialhavet och inre vatten. Sjöterritoriet beskrivs av sjöterritoriets gräns i havet (tidigare kallad territorialgräns) tillsammans med landgränsen mot Norge och gränsen i gränsälven mot Finland. Alla dessa gränser utgör del av sjöterritoriets gräns. Observera att Sjöfartsverket bara redovisar den del av sjöterritoriets gräns som går i havet från gränsröset beläget i Idefjordens inre del till älvmynningen i Haparanda. Resten av sjöterritoriets gräns (riksgränsen mot Norge respektive Finland) finns hos Lantmäteriet.

Territorialhavet definieras av sjöterritoriets gräns i havet som utgör den yttre gränsen tillsammans med baslinjerna som utgör den inre gränsen.

Inre vatten, som kan anses omsluta den yta som vi oftast kallar Sveriges landområde inklusive skärgård, skapas av landgränsen mot Norge och gränsen i gränsälven mot Finland samt baslinjerna.

Sveriges angränsande zon bildas av "Den angränsande zonens yttre avgränsningslinjer" tillsammans med de avsnitt av sjöterritoriets gräns som ligger innanför.

Sveriges ekonomiska zon är belägen där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till den avgränsning som överenskommits med berörda grannländer. Det innebär att Sveriges ekonomiska zon utgörs av fyra delytor som är helt separerade från varandra; en i Bottenviken, Bottenhavet, egentliga östersjön och på Västkusten. Detta är ingen nyhet men har inte framgått så tydligt av den tidigare lagstiftningen. Ekonomisk zon bildas av den yttre gränsen för ekonomisk zon (alltså berörd del av avgränsningen som överenskommits med berörda grannländer) tillsammans med det avsnitt av sjöterritoriets gräns som ligger innanför.

Kontinentalsockelns yttre gräns går från en punkt i Idefjorden till en punkt i Haparanda skärgård och däremellan följs den avtalade avgränsningen som överenskommits med berörda grannländer, förutom vid ön Märket där den följer baslinjerna. Kontinentalsockelns inre gräns utgörs av de yttersta fastighetsgränserna (tillika gränsen mellan enskilt och allmänt vatten). De yttersta fastighetsgränserna är i dagsläget sällan fastställda och redovisas inte av Sjöfartsverket. Se vidare lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

Senast uppdaterad 2023-10-11