Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillåtlighetsprövning

Sjöfartsverket inlämnade i februari månad 2019 en begäran om tillåtlighet av två nya farledsavsnitt till regeringen (Miljödepartementet). När regeringen sedan gjort en tillåtlighetsprövning enligt 17:e kapitlet i miljöbalken, kommer Sjöfartsverket att fatta beslut om att inrätta en ny allmän farled. Här listas de dokument som ingår i tillåtlighetsärendet.

Fartyg med containrar i Landsortsfarleden
Lastat fartyg på väg i Landsortsfarleden. Foto: Nicklas Liljegren

Sjöfartsverkets begäran om tillåtlighetsprövning

Beredningsremiss

Handlingar inför länsstyrelsens godkännande av MKB

Här nedan kan du se de handlingar som skickades in till länsstyrelsen inför länsstyrelsens beslut om godkännande av MKB:n. Sedan kungörelsen av MKB:n juli 2017 har uppdateringar och justeringar gjorts i Underlagsrapporter A-F.

Länsstyrelsens godkännande av MKB

Länsstyrelsen godkände med stöd av 1b § Lag (1983:293) om inrättande,utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn miljökonsekvensbeskrivningen för rubricerat projekt, daterad 2018-07-06.
Beslutet innebär att Länsstyrelsen anser att huvuddokumentet, med tillhörande underlag, uppfyller de krav på innehåll och kvalitet som ställs i 6 kap miljöbalken i dess lydelse före 1 jan 2018. Detta beslut kan inte överklagas vilket följer av 1b §, 2 st. Lag (1983:293) ominrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Simuleringar

I projekt Landsortsfarleden har tre simuleringsgenomgångar genomförts. Här presenteras en sammanfattning.

Samråd

Samrådsunderlaget tillhör tillståndsprocessen för vattenverksamhet med mera och det syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerade verksamheter. Det utgör underlag för avgränsningssamråd inför genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitel 29 paragrafen miljöbalken.

Senast uppdaterad 2023-08-15